Kodukord

Kurtna lasteaia kodukord

Hea lapsevanem,

lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

Üldsätted:

 • Kontaktid

Aadress: Kurtna Kool, Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald.

Telefonid 6719230,  6719233, 53021327;  e-mail: kurtnakool@sakuvald.ee; veebileht http://www.kurtnakool.ee/

 • Lasteaed on avatud E-R 7.00-19.00.
  Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaia lahtiolekuaega lühendatud kolme tunni võrra.
 • Käesolev kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud Kurtna Kooli veebilehel ja on lasteaias paberkandjal kättesaadav.

 

Lapse saabumine ja lahkumine:

 • Lapsevanemal on õigus last lasteaeda tuua ja sealt ära viia aegadel, mis järgivad rühma päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega. Soovitatav on laps lasteaeda tuua hiljemalt 15 minutit enne hommikusööki s.o kella 8.45ks, siis on päeva algus lapsele rahulik.
 • Hommikul annab lapsevanem või vanema poolt volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile. Keelatud on lapse saatmine üksinda.
 • Teatage meile, kui laps on haigestunud või mõnel muul põhjusel ei tule lasteaeda või kui laps jõuab mingil põhjusel lasteaeda hiljem.
 • Õhtul on vanem kohustatud lapsele järgi tulema vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist.
 • Olukorras, kus vanem mõjuval põhjusel ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on ta kohustatud sellest teavitama õpetajat rühma kontakttelefonil, et leppida kokku edasine käitumine.
 • Kui lapsele ei ole järgi tuldud hiljemalt kell 19.00  ja vanem ei ole õpetajat teavitanud, püüab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui vanemate või volitatud esindajatega kontakti saamine ei õnnestu, annab rühma töötaja olukorrast teada direktorile ja teavitab politseid lasteaeda jäetud lapsest. Järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Õpetajale on vaja teada anda, kui lapsele tuleb lasteaeda järele keegi teine peale lapsevanema või vanema poolt volitatud isiku.
 • Kui lapsele tuleb järele alaealine pereliige, esitab lapsevanem rühmaõpetajale eelnevalt vastavasisulise kirjaliku avalduse/teatise, millega vanem võtab vastutuse lapse kojumineku eest endale.
 • Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
  • lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;
  • lapsele järgi tulnud isik on alaealine, kuid vanem ei ole selleks esitanud kirjalikku avaldust/teatist;
  • lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat sellest teavitanud.
 • Päeva lõpus, nii rühmast kui õuest lahkudes, teavitatakse õpetajat. Keelatud on  lahkuda kontakti võtmata oma rühma õpetaja või teda asendava isikuga.

 

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine, lapse puudumine:

 • Lasteaias käib terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ka nohu ja köha on haigus.
 • Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haigustunnused (lööve, silmapõletik, äge nohu, köha jm) või kui laps vajab medikamente.
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna, jääb laps koju. Last tuppa jätta ei ole võimalik, kuna lapsele pole tagatud järelevalve ning õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.
 • Ujumistegevus on osa õppetegevusest ja puudumine on lubatud vaid mõjuval põhjusel.
 • Lapsed viibivad õues sobivate ilmastikutingimuste korral vähemalt üks kord päevas. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Rühmade liitmise korral pühade- ja suveperioodil toimub pesuvahetus ning lapse uus magamiskoht ja käterätinagi tähistatakse nimesildiga.
 • Rühmatöötajad ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid ega luba lapsel neid ise võtta.
 • Kui arst on lapse terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul  (nt suhkruhaigele) anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervisetöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
 • Lasteaiapäeva jooksul haigestunud lapse peab vanem esimesel võimalusel koju viima.
 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmast abi.
 • Kui Teie laps vajab erihoolt (allergiad jms), teavitage sellest rühmaõpetajaid.
 • Lasteaias on lapsel lisaks lasteaia õppe- ja kasvatustegevustele võimalik õhtupoolsel ajal osa võtta tasulistest huviringidest. Huviringi mineku ja tuleku ning huviringi tegevuse ajal vastutab laste järelevalve ja turvalisuse eest huviringijuht.
 • Kui laps osaleb vaid huviringi tegevuses, siis toob lapsevanem lapse ainult ringi toimumise ajaks ning selle lõppedes lahkutakse lasteaiast.

 

Lapse riietus:

 • Laps on lasteaias puhaste, tervete ja eakohaste riietega ning korrastatud välimusega.
 • Õueriietus olgu ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate, tervete kinnitustega, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja salle.
 • Lapsel on olenemata aastaajast ilmastikule vastav peakate.
 • Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad. Soovitatavalt labakindad, sõrmikuid võib kaasa panna lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
 • Õuest tulles vahetatakse õueriided toariiete vastu, ka suveperioodil.
 • Laps vajab vahetusjalatseid, mille jalgapaneku ja äravõtmisega ta ise hakkama saab.
 • Lapsel on kapis tagavarariided (aluspüksid, sukkpüksid, t-särk, sokid, kindad, sõimes vajadusel mähkmed jm).
 • Lapsel on kapis alati kamm.
 • Lapsevanema toodud pabertaskurätikud on vastavalt rühmas tehtud kokkuleppele kas iga lapse kapis või rühmaruumis kõigile kättesaadavas kohas.
 • Võimlemisriieteks sobivad t-särk ja lühikesed püksid ning võimlemissussid või kumminagadega sokid. Soovitavalt olgu võimlemisriided eraldi kotikeses.
 • Laps magab selleks ettenähtud magamisriietega: lühike või pikk pidžaama, öösärk.
 • Ujumiseks vajab laps (aiarühmade lapsed) ujumistrikood või ujumispükse, ujumismütsi, hommikumantlit ja väikest aasaga käterätikut. Ujumisasjad, v.a hommikumantel, on lasteaias vaid ujumistundide päevadel, ujumisriideid ja rätikut lasteaias ei kuivatata.
 • Lapse riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise ennetamiseks varustage need lapse nimega (eriti sõimes ja 3-4 a rühmas käival lapsel).
 • Jälgige, et lahkudes jääb lapse kapp korda, riided õiget pidi keeratud ja nagisse riputatud.

 

Mänguasjad:

 • Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud aegadel, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkimineku eest.
 • Oma mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte „ma ei ole kade ja luban teistel oma mänguasjadega mängida”.
 • Kindlasti on keelatud lasteaeda kaasa võtta raha, püstoleid, püsse, mõõkasid jm vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Kodust kaasa võetud jalgrattad, kelgud, suusad viiakse võimalusel õhtul koju. Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud asjade eest.

 

Turvalisuse tagamine:

 • Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise  kord on sätestatud Kurtna Kooli hädaolukorra lahendamise plaanis (HOLP).
 • HOLP on kättesaadav kõikidele töötajatele paberkandjal, juhtumite lahendusviisidest ollakse teadlikud.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja lapsi saatvad täiskasvanud helkurvestides.
 • Laste ujulas viibimise ajal on lastega kaks täiskasvanut – treener ja üks rühma või pesulao töötaja.
 • Laste turvalisuse huvides ning ruumi puudumisel on jalgratastega lasteaia hoovis sõitmine keelatud.
 • Organiseeritud rattapäevadel peab laps kandma kiivrit ja sõitma tehniliselt korras rattaga.
 • Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad alati enda järel lasteaia värava riiviga ja veenduvad, et välisuks sulgus korralikult.

 

Lasteaia tasu:

 • Kohatasu määr  ja kord  on reguleeritud Saku Vallavolikogu määrusega „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/429122014029
  • Lapse kohatasu tasutakse jooksva kuu eest kuu 15. kuupäevaks. Kohatasu makstakse 12 kuu eest aastas.
 • Toidukulu tasumine on reguleeritud  Saku Vallavalitsuse määrusega „ Saku valla munitsipaallastaedades toidukulu katmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/412102012126
  • Toidukulu kaetakse ettemaksuna iga järgneva kuu eest.
  • Lapse puuduma jäämisel arvestatakse esimese puudumispäeva toiduraha v.a siis, kui sellest on ette teatatud hiljemalt kell 8.00. Kui vanem pole lasteaeda informeerinud puudumisest või teatab pärast ettenähtud aega, arvestatakse esimese puudumispäeva toiduraha.
  • Toiduraha maksmisel ei tehta mahaarvamisi üksikute etteteatamata puudutud päevade osas.

 

Koostöö ja info edastamine:

 • Hea koostöö lasteaia ja rühmatöötajate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus ning leiaks palju sõpru.
 • Õpetaja on vastava ettevalmistuse saanud spetsialist. Konflikt püüdke alati lahendada seal, kus see alguse sai.
 • Probleemide ja küsimuste tekkimisel pöörduge esmalt rühmaõpetaja, siis õppealajuhataja või direktori poole.
 • Info edastamiseks on lasteaias kasutusel e-lasteaia keskkond www.elasteaed.ee
 • Oma kontaktandmete muutumisest teavitage kindlasti rühma õpetajaid ja lasteaia  õppealajuhatajat.
 • Rühma personali kontaktandmed saate töötajatelt endilt.
 • Tutvuge infoga rühma teadetetahvlil.
 • Tutvuge laste töödega, jälgige tema edusamme ning tunnustage selle eest.
 • Olete alati oodatud aktiivselt osa võtma lasteaia poolt organiseeritud laste pidudest, näitustest ja teistest üritustest.
 • Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem  hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine on kooskõlas heade käitumistavadega.

 

Käesolev Kurtna Kooli lasteaia kodukord on lastele, lastevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.