Kokkuvõte

Kokkuvõte projektist „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“

2013/2014 õppeaastal oli Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)  rahastatud projekt „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“. Projekti eesmärgiks oli õppeaasta raames korraldatavate ürituste ja õppekäikude kaudu parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi, tutvustada piirkonna veekogusid, avardada silmaringi juhtida tähelepanu turvalisele käitumisele veekogude ääres viibides.

Kuna eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ning looduslike objektide vaatlusega, siis veemaailma avastamise projekt oli järgmine aste teadliku loodusvaatlemise ja tunnetamise teekonnal. Projekti elluviimisel toetus kogu tegevus lapse loomulikule huvile ja uudishimule. Tähtsaks pidasime, et laps hakkaks ümbritsevat keskkonda mõistma kogedes seda selle loomulikus keskkonnas. Keskendumine ühele teemale – vesi ja veekogud – võimaldas õpitut omandada süvenenumalt ja terviklikumalt.

Projekti raames viidi läbi erinevaid õppekäike veekogude äärde, et parandada ja suurendada teadmisi veest, veemaailmast ning laste keskkonnateadlikkust, mis eelkooliealiste laste jaoks tähendab eelkõige veekogude kallaste, veekoguäärse ja veekogu vee hoidmise puhtana ja rikkumata. Oluliseks pidasime edasi anda oskust veekogude ääres turvaliselt liikuda ja käituda. Pöörasime, ja pöörame ka edaspidi  tähelepanu vee säästmisele majapidamises ja üleliigse veekasutamise vältimist isikliku hügieeni tarbeks.

Kõik programmi tegevused olid lõimitud igapäevasesse õppetöösse ja andsid suuna meie tegemistele aasta läbi. Kaasatud said kõik lasteaias käivad lapsed. Kevadel toimus veeteemaline ühispidu koos vanematega. Projekt lõppes maikuus lõpuürituse/väljasõiduga mere äärde Meremõisa, millest võtsid osa kõik rühmad ja õpetajad.

Projekti tulemusena oskavad lapsed veekogude ääres turvalisemalt käituda, teavad erinevaid veekogude liike, on õppinud põhjalikumalt loodust vaatlema ja märkama. Tunnevad kodukanti. Teavad vee vajalikkust ja oskavad tähelepanu pöörata puhta vee säästmisele. Tänu õppekäikudele on avardunud laste silmaring ja huvi ümbritseva vastu.

Projekti tegevusi ja tulemusi tutvustati kogu kooli õpetajaskonnale ja rühmades valminud õpimapid on edaspidiseks kasutamiseks metoodiliste vahenditena kättesaadavad kõikidele õpetajatele lasteaia õppealajuhataja kabinetis.

Peame projekti igati õnnestunuks ja tulemuslikuks.

Kurtna Kooli töötajate poolt valituna pärjati lasteaia KIK projekt kevadel tiitliga Aasta tegu 2014.

 

Kaire Oks

La õppealajuhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus