Pikapäevarühm

Kurtna Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused

KEHTESTATUD
Kurtna Kooli direktori 16. oktoobri 2015
käskkirjaga nr 1-3/ 64

 

1. Pikapäevarühma moodustamine

1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.
1.2. Pikapäevarühmas saavad osaleda üldjuhul 1.- 3. klassi õpilased.
1.3. Ajavahemikul 12.00 – 15.00 viibivad pikapäevarühmas 1.- 3. klassi õpilased, kes ei osale huviringides ega tugiõppes, kuid õpilasliini sõidugraafiku tõttu on sunnitud koolis viibima.
1.4. Ajavahemikul 15.00 – 17.00 osalevad pikapäevarühmas õpilased, kes võetakse rühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.
1.5. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt alaealiste komisjoni otsuse alusel.
1.6. Kooli direktor kinnitab esitatud avalduste alusel pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
1.7. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel või alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

2. Pikapäevarühma töökorraldus

2.1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö kuude kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja «Kasvatusrühma päevikus».
2.2. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
2.3. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

3. Pikapäevarühma päevakava

12.30 – 13.30 puhkus ja tegevused vabas õhus
13.30 – 14.30 arendavad tegevused ruumis
14.20 – 15.20 lahkuvad õpilasbussid küladesse
14.20 – 15.30 Eine
15.20 – 16.20 Koduste tööde tegemine
16.20 – 17.00 tegevused ruumis ja väljas