Järelõpe

Järelõppe läbiviimise kord

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord reguleerib järelõppe läbiviimist Kurtna Koolis.
1.2. Järelõppe eesmärk on õpilaste poolt õigeaegselt tegemata (kodused tööd) või ebaõnnestunud tööde
(järeltööde) uuesti sooritamise võimaldamine tundidevälisel ajal.
1.3. Järelõppe tunnid toimuvad vastavalt õppealajuhataja poolt koostatud õpetajate töö – ja
ruumiplaanile.
1.4. Õpilase suunab järelõppesse aineõpetaja.
1.5. Järeltööde hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile.
1.6. Õigeaegselt sooritamata töid hindavad aineõpetajad.

2. AINEÕPETAJA KOHUSTUSED:
2.1. Täidab järelõppepäeviku, kuhu märgib sisse järelõppesse suunatud õpilase nime, klassi, õppeaine,
järeltegemist vajavad ülesanded ja tööde sooritamise tähtaja;
2.2. Valmistab ette ja annab järelõppeõpetajale järeltööde vormid;
2.3. Ebaõnnestunud tööde korral valmistab õpilase ette järeltööks, määrab konsultatsiooni aja;
2.4. Teavitab last ja lapsevanemaid järelõppesse suunamisest, tegemata ülesannetest ja konsultatsiooni
ajast e- kooli ja õpilaspäeviku kaudu;
2.5. Hindab järeltöid ja õigeaegselt sooritamata töid;
2.6. Kui õpilane teeb õigeaegselt tegemata tööd iseseisvalt ja esitab need aineõpetajale, teeb aineõpetaja
järelõppepäevikusse märkuste lahtrisse vastava märke („sooritatud”);
2.7. Peale järeltöö sooritamist teavitab sellest lapsevanemat e-kooli ja õpilaspäeviku kaudu.

3. JÄRELÕPPEÕPETAJA KOHUSTUSED:
3.1. Korraldab õpilaste poolt õigeaegselt sooritamata või ebaõnnestunud tööde (järeltööde) läbiviimise
tundidevälisel ajal;
3.2. Tagastab tehtud ja tegemata järeltööd aineõpetajatele;
3.3. Järeltöö või tegemata töö sooritamise kohta teeb vastava märke järelõppepäevikusse;
3.4. Tagab korra ja distsipliini järelõpperühmas;
3.5. Teavitab aineõpetajaid tekkinud probleemidest.

4. ÕPILASE KOHUSTUSED:
4.1. Ebaõnnestunud tööde korral enne uut sooritust valmistub järeltööks;
4.2. Läbib enne ebaõnnestunud töö uuesti sooritamist aineõpetaja poolt määratud konsultatsiooni;
4.3. Järelõpe on võimalus teha järgi õigeaegselt sooritamata ja ebaõnnestunud tööd;
4.4. Õpilase õigus ja kohustus on õppida.